[siteorigin_widget class=”Simple_About_With_Image”][/siteorigin_widget]
Цена на испорака: 120 денари
Испорака: низ целата територија на Р. Македонија
НАЧИН НА ИСПОРАКА

При примањето на производот примачот е должен да го провери производот од евентуални оштетувања при транспорт и да провери евентуален недостик на некој дел (доколку производот е составен од неколку делови). Доколку е констатирано недостаток,примачот е должен веднаш да го пријави недостатокот.

Пред испорака на производот купувачот ќе биде контактиран телефонски за часот и денот на испорака.

  • Испораката на производите се прави низ целата територија на Р. Македонија.
  • Испорака на производи надвор од територијата на Р. Македонија не се прави.
  • Времето на испорака во Скопје изнесува 24 часа од моментот на правењето на нарачката.
  • Низ другите градови во Македонија времето на испорака изнесува 48 часа од моментот на правењето на нарачката.
  • Доколку нарачката е направена после 17 часот тогаш периодот за испорака започнува да тече од наредниот работен ден.
  • Доколку нарачката е направена во нерабтен ден рокот започнува да тече од првиот работен ден.
  • Во рокот на испорака не се пресметуваат неработните денови.
  • ЛЕДМАРКЕТ го задржува правото да го продолжи периодот на испорака без да го извести купувачот најмногу 7 дена од моментот на правењето на нарачката и над 7 дена само со договор со купувачот.
  • Доколку има доцнење на испораката ЛЕДМАРКЕТ не сноси никаква одговорност доколку доцнењето е предизвикано од страна на компанијата која е ангажирана за извршување на испораката.

За сите прашања во врска со испораката можете да се обратите на контакт страната на Лед Маркет или на линијата за подршка на купувачи: 02/ 609 17 67